คณะธรรมทูตซาเวเหรียนแห่งประเทศไทย

คณะซาาวเหรียนแห่งประเทศไทย
  • Item
    Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Item
    Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Item
    Lorem ipsum dolor sit amet.

ข่าวเด่น

ชีวิตสามารถเปรียบเทียบได้กับห้องที่ใช้นั่งรอในโรงพยาบาล ในห้องนั้นคนป่วยเล่าเรื่องราวอาการป่วยของตนเองให้ฟังต่อกัน ทุกคนก็หวังว่าคุณหมอสามารถรักษาและช่วยให้ความกังวลหายได้ ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์นี้เราตระหนักรู้ว่าชีวิตจริงๆเสมือนห้องที่เราใช้นั่งรอ เราแต่ละคนมีอาการป่วยและความวิตกกังวลดังที่คนรวยผู้หนึ่งมี คนเก็บภาษีและทหารในบทพระวรสารของวันนี้ ความหวังต่อความรอดพ้นเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดของชีวิตคริสตชน ความหวังนี้ตั้งอยู่ในความเชื่อที่ว่า มีใครคนหนึ่งเอาใจใส่กับพวกเรา ในองค์พระเยซูเจ้า พระบิดาเจ้าแสดงพระพักตร์ของพระองค์อย่างแท้จริง คือพระพักตร์ของพระบิดาที่ทรงเป็นห่วงใยกับลูกๆของพระองค์

อาทิตย์ที่ เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

พระเจ้าทรงเป็นพระมหาไถ่ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามั่นใจและไม่กลัว

                ชีวิตสามารถเปรียบเทียบได้กับห้องที่ใช้นั่งรอในโรงพยาบาล ในห้องนั้นคนป่วยเล่าเรื่องราวอาการป่วยของตนเองให้ฟังต่อกัน ทุกคนก็หวังว่าคุณหมอสามารถรักษาและช่วยให้ความกังวลหายได้ ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์นี้เราตระหนักรู้ว่าชีวิตจริงๆเสมือนห้องที่เราใช้นั่งรอ เราแต่ละคนมีอาการป่วยและความวิตกกังวลดังที่คนรวยผู้หนึ่งมี คนเก็บภาษีและทหารในบทพระวรสารของวันนี้ ความหวังต่อความรอดพ้นเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดของชีวิตคริสตชน ความหวังนี้ตั้งอยู่ในความเชื่อที่ว่า มีใครคนหนึ่งเอาใจใส่กับพวกเรา ในองค์พระเยซูเจ้า พระบิดาเจ้าแสดงพระพักตร์ของพระองค์อย่างแท้จริง คือพระพักตร์ของพระบิดาที่ทรงเป็นห่วงใยกับลูกๆของพระองค์

อภิบาล

คริสตชนกลุ่มใหม่ 

เราพร้อมที่จะรับใช้พระศาสนจักรพื้นเมืองหรือมิสสังฆมณฑลในการสร้างชุมชนคริสตชนกลุ่มใหม่ๆ ทั้งในพื้นที่ห่างไกลก็ตาม ในกรุง หรือในบริเวณที่ยังไม่มีการสถาปนาของพระศาสนาจักรคาทอลิก แล้วยังส่งเสริมกลุมคริสตชนให้เป็นชุมชนที่มีส่วนร่วม

จิตตารมณ์การแพร่ธรรม

บุคลากรของเราพร้อมที่จะช่วยมิสซังหรือสังฆมณฑลพื้นเมืองเพื่อให้มีความสำคัณต่องานพร่ธรรมพระศาสนาจักรคาทอลิกทั่วโลก โดยให้การอบรมแก่ฆราวาส และเขตวัดทุกแห่งให้มีจิตใจเปิดขว้างพร้อมที่จะรับใช้พระศาสนาจักรและสังคมนอกบ้านเมืองของตน

สังคมสงเคราะ

พวกเราอุทิศชีวิตรับใช้คนยากจน สำหรับเราคนยากจนคือคนที่ยังไม่รู้จักความรักขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ในส่วนที่พวกเขาได้รับความไม่เป็นธรรม ความทุกข์ยากลำบาก ถูกกดขี่ เราอภิบาลอย่างใกล้จิตกับคนยากจน ผู้ลี้ภัย กลุ่มแรงงานในมหานคร และทุกคนที่แสวงหาความเมตตา

เกี่ยวกับเรา

นักบวชและธรรมทูต

คณะธรรมทูตซาเวหรียน เป็นคณะนักบวชชายซึ่งถวายชีวิตเพื่องานแพร่ธรรมคำสอนขององค์พระเยซูคริสตเจ้าแและพระศาสนาจักรคาทอลิกในทางประเทศ ร่วมกับชาวไทยเราพยายามรับใช้สังคม โดยเฉพาะคนยากจน รักษาวัฒนาธรรม และสร้างสันติ

นักบุณกุอิโด้มารีอากอนโฟรตี

นักบุณแฟรนซิสซาเวียร

บุคลากร

ค.พ. อาเล็กส์
ค.พ.ทีเอรี่
ค.พ.มาเทีย
ค.พ.อเลซิโอ
ค.พ.เอดการ์
ค.พ.โกรดิ้
ค.พ.เรย์

 

 

เชิญมาเป็นอาสาสมัครกับเรา

คณะซาเวหรียน
ศูนย์ผู้เดินทางทะเล วัดคลองเตยนอก
ซอย 3-5 ถนนเกษมราษฏร์
คลองเตยกรุงเทพฯ  10110
เกียวกับเรา
ประวัดิ
สถานที่ทำงาน
วิธีทำงาน
เชิญมาร่วม
บริจาค
อาสาสมัคร
จดหมายข่าว
ติดตามเรา